Výcvik soukromého pilota vrtulníku

Vstupní požadavky pro získání Průkazu soukromého pilota PPL(H):

  • Jediným požadavkem pro zahájení výcviku PPL(H) je dovršení věku 16 let
  • Dalšími požadavky před prvním samostatným letem jsou:
    • platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. Třídy
    • omezený nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Průběh vlastního výcviku:

Nejdříve je potřebné v naší škole absolvovat teoretickou výuku předmětů, jejichž znalost je pro létání nezbytná. Žák se seznámí postupně s letovou příručkou vrtulníku R22 či R44, dále s aerodynamikou a mechanikou letu vrtulníku, navigací, meteorologií, leteckými přístroji, leteckými předpisy a další problematikou související s létáním. Po získání základních teoretických znalostí je zahájen praktický výcvik. Důležitým bodem praktického výcviku jsou samostatné lety a dále také navigační lety, včetně letů na mezinárodní letiště. Jakmile žák úspěšně zakončí praktický výcvik a složí teoretické zkoušky na ÚCL Praha, je doporučen ke zkoušce dovednosti, která je závěrečnou fází získání průkazu způsobilosti soukromého pilota.

Časový harmonogram výcviku:

Výcvik probíhá dle legislativy EASA (part FCL). Teoretická výuka obsahuje 100 vyučovacích hodin z nichž 50% může tvořit samostudium. Praktický výcvik obsahuje min. 45 letových hodin z nichž 35 musí být ve dvojím řízením s instruktorem. Průměrně se však výcvik pohybuje kolem 50-55 hodin, dle schopnosti uchazeče.
Přesný harmonogram je vždy přizpůsoben počasí a schopnostem a časovým možnostem každého žáka.

Vydání průkazu PPL(H) (typ, platnost)

Průkaz PPL(H) opravňuje jeho držitele létat pro svoji potřebu, ale nikoli komerčně. (Pro komerční leteckou činnost musí mít pilot Průkaz obchodního pilota vrtulníků.). Do vydaného průkazu způsobilosti je zapsána i typová kvalifikace pro vrtulník na kterém byl výcvik prováděn. Typové kvalifikace pro vrtulníky platí po dobu jednoho roku od data vydání a jejich platnost se prodlužuje každoročním přezkoušením.

Nastavení souborů cookies